Strefa rodzica

Finanse

 32670.png (174 KB)

        Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.) Żłobek Publiczny w Radgoszczy publikuje sprawozdanie finansowe za rok 2018 r.

 

Załączniki:

Adobe_Pdf_icon.png (6 KB) ŻŁOBEK-Bilans
Adobe_Pdf_icon.png (6 KB) ŻŁOBEK-iNFORMACJA-DODATKOWA
Adobe_Pdf_icon.png (6 KB) ŻŁOBEK-Rachunek-zysków-i-strat
Adobe_Pdf_icon.png (6 KB) ŻŁOBEK-Zestawienie-zmian-w-funduszu